อุบัติเหตุเกิดได้เสมอ ประกันสังคมคุ้มครอง

  • ฟรี
  • Published date: มีนาคม 12, 2018
    • เขตลาดพร้าว, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, Thailand

“อุบัติเหตุ” เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด และอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2558) คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถมากเป็นอันดับที่ 5 รองลงมาจากการเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว บางคนก็อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อย บางคนอาจจะถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในช่วงพักฟื้น หรือค่าอุปกรณ์ต่างๆ สักกี่คนที่จะมีความพร้อมเพื่อรับมือ สิ่งเหล่านี้

ในวันนี้หากคุณเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลดความกังวลใจลงได้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เพราะประกันสังคมคุ้มครอง โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรีบแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิให้ทราบโดยเร็ว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด โดยนำใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับรองแพทย์ที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน ในกรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯ แล้วยื่นเรื่องเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สะดวก นอกจากจะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับการหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ด้วย หรือถ้าประสบอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้ ถ้าเสียชีวิตก็จะมีสิทธิรับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตแก่ทายาท เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เราจ่ายเงินเป็นรายเดือนเข้าสู่ระบบประกันสังคมจึงเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

สิทธิประกันสังคมเสมือนมีตัวช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยปกป้องเงินในกระเป๋าไม่ให้หมดไปกับค่ารักษา แต่อย่างไรแล้วเราควรดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และที่สำคัญควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "

รายการที่เกี่ยวข้อง